top of page

תקנון מנוי כושר לקאנטרי רמת השרון:

 

קאנטרי רמת השרון (להלן:"הקאנטרי") פועל על פי החוק ועל כן תיקון 37 לחוק הגנת הצרכן שעניינו "ביטול עסקה לתקופה קצובה" יחול על כל מנויי הקאנטרי להלן הוראות לעניין ביטול והקפאת מנוי.

 

כללי: הוראות התקנון יחולו ויהיו תקפים גם בשנה שאחרי, כאשר כל צרכן/מנוי ממשיך להיות מנוי בקאנטרי רמת השרון.

 

תנאי הביטול:

1. על הצרכן המבקש לבטל מנוי לפני תום תקופת התחייבותו, יהיה להודיע לקאנטרי בכתב (דואר רשום, דואר אלקטרוני, או בפקס) ביטול העסקה נכנס לתוקף חודש ממועד מסירת הודעת הביטול.

2. יחד עם זאת, אם הוחל בביצוע העסקה, הקאנטרי רשאי לגבות את החלק היחסי מהתמורה בעד זכות השימוש שיש למנוי בתקופה שעד למועד כניסת הביטול לתוקף. כך למשל, אם למנוי הייתה זכות שימוש למשך 12 חודשים ולאחר חודש מיום עשיית העסקה הוא שלח הודעת ביטול לקאנטרי, הרי שהקאנטרי רשאי לגבות תשלום עבור חודשיים מיום עשיית העסקה (הביטול ניכנס לתוקף חודש ממועד מסירת הודעת הביטול) ולהשיב למנוי את יתרת כספו או להפסיק את גבית יתרת החודשים

כמו כן, אם המנוי עשה שימוש במשך חודש ושבועיים והביטול נכנס לתוקף לאחר חודש המנוי ישלם עבור חודשיים ושבועיים בלבד והיתרה תושב לו.

3. החוק קובע בנוסף רף לשיעור דמי הביטול, כך שבכל מקרה דמי הביטול לא יעלו על רף זה. היה והמנוי בוטל בשליש הראשון של התקופה הקצובה (בתוך 4 החודשים הראשונים למנוי), דמי הביטול לא יעלו על סכום של 25%

 

מהתמורה אם המנוי בוטל בשליש השני של התקופה הקצובה, דמי הביטול לא יעלו על סכום של 20% מהתמורה  אם המנוי בוטל בשליש האחרון של התקופה הקצובה, דמי הביטול לא יעלו על סכום של 17% מהתמורה .

 

 

הקפאת מנוי

 

1. משך הזמן המינימלי הנדרש להקפאת מנוי הינו 30 יום!

2. הקפאת מנוי תינתן בכפוף לנסיבות מיוחדות ויוצאות דופן:

   א. ימי מילואים רצופים

   ב. מצב רפואי שבעל המנוי אינו כשיר לפעילות גופנית

   ג. אישה לאחר לידה.

3. לא ניתן ולא יטופלו בקשות להקפאת מנוי באופן רטרואקטיבי למעט נסיבות יוצאות דופן כמו מחלה, יהיה צורך להציג אישור רפואי מתאים.

4. הודעה על הקפאה יש להעביר בהודעה בכתב באמצעות , דואר אלקטרוני ובדואר.

 

נושאים נוספים:

1. מלווה- ילד מתחת לגיל 10 יהיה חייב בליווי הורה.

2. מטפל/ת מלווה – מטפל/ת מלווה לאדם עם מוגבלויות לא יישא בתשלום.

  • החניה והנהיגה במשטחי החניה חייבים להיות אך ורק לפי הסימונים והתמרורים בשטח.

  • יש לנהוג באזורי החניה בערנות גבוהה ולהביא כל הזמן בחשבון אפשרויות של הימצאות ילדים והולכי רגל.

  • רכב חוסם, או רכב שחונה בניגוד לתקנות עלול להיגרר וכל ההוצאות וההשלכות מהגרירה יחולו על בעל הרכב.

  • אין הנהלת הקאנטרי אחראית על כל נזק העלול להיגרם ו/או שייגרם בחניה, בכניסה או ביציאה ממנה לרכב או לחפצים הנמצאים בו עקב פגיעה, גניבה, שריפה, חבלה או כל נזק אחר. 

 

 

כל מנוי יהיה מחויב לתקנון:

עם הצטרפותי למועדון הקאנטרי הנני מאשר/ת כי הנני מחויב/ת לקבל עלי את הוראות התקנון.

 

בתודה,

קאנטרי רמת השרון.

bottom of page