top of page

:שעות פעילות הבריכה

בין השעות 06:00-16:00 בכל ימות השבוע ישנם 4 מסלולים פנויים-למעט יום ב

בין השעות 16:00-20:00 בכל ימות השבוע ישנם 3 מסלולים פנויים  *

בין השעות 20:00-22:00 בכל ימות השבוע ישנם 4 מסלולים פנויים  *

 

 יום שני בין השעות 19:30-21:30  ישנם 3 מסלולים פנויים*

 יום חמישי בין השעות 20:00-21:00  ישנם 3 מסלולים פנויים *

תקנון בריכה ונהלים למשתמשים בקאנטרי רמת השרון.

הסכמתם של מנויי הבריכה, בעלי כרטיסיות וכניסות חד פעמיות (להלן "המשתמשים" או "באי הבריכה") לכללים המפורטים בתקנון זה (להלן "התקנון") ומילוי אחר כל הוראותיו המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי ההתקשרות בינם לבין קאנטרי רמת השרון לשימוש במתקני הבריכה לרבות בריכות, המדשאות, קפטריה, מלתחות, אזורי משחקים וכו' להלן "המתקן" או "המתקנים".

 

כללי

 • הכניסה והשימוש במתקני הבריכה (כולל ילדים) היא אך ורק באמצעות כרטיס מנוי תקף או כרטיסיה או כרטיס חד פעמי.

 • במקרה של אבדן מינוי יונפק צ'יפ חדש (בתשלום) לפי ההוראות והכללים שיהיו בתוקף באותה התקופה.

 • בידי הנהלת הקאנטרי ברמת השרון (להלן "ההנהלה") הזכות לקבל או לדחות כראות עינה בקשות של מועמד או מועמדים לקבלם כמנויים לבריכה.

 • בידי ההנהלה הזכות להפסיק באופן קבוע או זמני חברות של כל אדם במידה של אי קיום תנאי התקנון ו/או תנאי ההרשמה.

 • מכירת כרטיסי אורח, כרטיסיות וכניסות חד פעמיות הינה שיקול ההנהלה בלבד.

 • ההנהלה רשאית לקבוע ולשנות מפעם לפעם, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, את לוח הזמנים של פעילות המתקן (לרבות שעות ההפרדה)

 • אין הנהלת הבריכה אחראית על כל נזק שייגרם כתוצאה מגניבה, אבדה, שריפה, חבלה או נזק אחד מכל אזור ואזור מאזורי המתקן (לרבות כל הבריכות, מגרשים, המדשאות, הקפיטריה, כניסות ומעברים, חדרי הלבשה, לוקרים, אחסון ושמירת חפצים) ואזורי החניה הסמוכים לו.

 • אין להשאיר שום דברי ערך במלתחות ו/או בלוקרים.

 • אין החזר כספי עבור כרטיסיות שאבדו.

 • אין לעשן

 

נהלי התנהגות

 • אין להכניס דברי אוכל ושתייה לאזורי הבריכות (מקורה, חיצונית ופעוטות).

 • השהות והשחייה בבריכות מוגבלים ללוחות זמנים המפורסמים מפעם לפעם וכפופה לנוכחות המציל.

 • ילדים מתחת לגיל 10 מחויבים בהשגחת מבוגר. פעוטות בבריכת הפעוטות מחויבים בהשגחה מתמדת של מבוגר.

 • בעלי שיער ארוך חייבים בחבישת כובע-ים. למציל ישנה הסמכות לקבל החלטות בנושא זה.

 • הכנסת צעצועים ומזרני-ים לשטח הבריכות היא אך ורק לפי אישור ושיקול דעתו של המציל.

 • קפיצות לבריכות וכן ריצות בשטח מתקני הבריכה אסורות בהחלט.

 • הכנסת חיות לשטח מתקני הבריכה אסורה בהחלט.

 • שימוש במנגלים או הבערת אש מכל סוג שהוא בשטח המתקן אסורה בהחלט.

 • אין להכניס כלי זכוכית שבירים לשטח המתקן.

 • חל איסור מוחלט להכניס כלי נשק מכל סוג שהוא למתקן.

 • יש להישמע להוראות והנחיות המציל בכל דבר ועניין (לרבות חבישת כובע-ים ושימוש במסלולי שחיה).

 • יש להישמע לאנשי בטחון או לאנשים מטעמם בכל דבר ועניין.

 • כל שיבוש או פגיעה במערכת הבריכה אסורה בהחלט ועלולה להביא לביטול מידי של המינוי וכיסוי הנזקים ע"י הגורם הפוגע.

 • יש להקפיד על מילוי כל ההוראות כפי שמופיעות בחלקי המתקן השונים.

 • אין להשאיר חפצי לבוש (ביגוד, נעליים וכו') במלתחות. להנהלה יש הזכות לסלק ולהשליך לפי שיקול דעתה כל פרטי לבוש שיושארו במלתחות.

 

הוראות ונהלים גלישה במגלשה

הגלישה באחריות הגולשים

 • הגלישה אסורה לילדים מתחת לגיל 3.

 • הגלישה לאנשים בריאים וליודעים לשחות בלבד.

 • הגלישה מותרת בישיבה או בשכיבה על הגב כשהרגליים קדימה.

 • הגלישה מותרת לאחר שהגולש לפניך סיים את גלישתו.

 • אני לגלוש לפני אישור גלישה מהמשלח.

 • אין לקפוץ ביציאה לגלישה.

 • אין לעצור או להשתהות במהלך הגלישה.

 • אין לעמוד במהלך הגלישה.

 • יש להתרחק מן המגלשה ולצאת מאזור הנחיתה מיד בסיום הגלישה.

 • הגלישה מותרת לאדם אחד בלבד ואין לגלוש בזוגות, ו/או בקבוצות.

 • הלישה באחריות הגולשים בלבד.

 • יש להישמע להוראות המשלח.

 • יש להישמע להוראות המציל בבריכה.

 • ילד עם מצופי ידיים חייב בליווי הורה, ו/או מבוגר אחראי.

 • יש לעמוד בתור ולהתנהג בתרבותיות ובכבוד, לא לדחוף, לא לצעוק ולא לעקוף.

 • אסורה הריצה למגלשה בן במעלה המדרגות, והן עד ליציאה לגלישה מסכנת החלקה.

 • מגרשי החניה

 •  

הנהלת קאנטרי רמת השרון רשאית לשנות מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי את התקנות.

 

 

                    בברכה,

הנהלה וצוות קאנטרי רמת השרון.

bottom of page